KONKRÉTNÍ DĚTSKÉ OSUDY 

Pravidel­ná pomoc konkrét­ní­mu dítěti/dospělému, je jed­nou z nejlepších možnos­tí, jak lze zmír­nit jejich tíživou situaci, takže pokud víme, že reha­bil­i­tace nebo léčeb­ný pro­gram pomáha­jí a je možné ho klien­tovi pomo­ci hra­dit pravidel­ně, má taková pomoc nejen smysl, ale navíc je urču­jící pro budouc­nost daného jedince. 

V roce 2022 jsme dokáza­li pomo­ci 92 dětem. Převážná část z nich jsou děti s dět­sk­ou mozkovou obrnou narozené předčas­ně, pří­pad­ně se závažným zdravot­ním prob­lémem, který se objeví v prvním roce jejich živ­ota. Mno­ho z nich boju­je s těžký­mi epileptick­ý­mi zách­vaty. Něk­teré pravděpodob­ně zůs­tanou na invalid­ním vozíku, ale reha­bil­i­tace je mohou ochránit před nepří­jem­ný­mi bolest­mi a oper­ace­mi, jiné mají šan­ci, že budou chodit, nebo dokonce v dospělosti vést plno­hod­not­ný živ­ot. Část „našich“ dětí se potýká s hand­i­capem v násled­ku těžkých úrazů.