TextilEco

My jsme Tex­tilE­co a.s. a jak název napovídá je smyslem a posláním naší orga­ni­zace chránit živ­ot­ní prostředí a přis­tupo­vat k oděvům eko­log­icky. Jed­ním z nástro­jů, které dobře znáte jsou sběrné boxy. Do nich můžete vklá­dat oděvy, boty, hračky a mno­ho dalšího, co v domác­nos­ti již nenachází využití, ale jiným lidem může posloužit.  Sběr, svoz, třídění a pod­po­ra neziskových pro­jek­tů je to co nás […]