Jan Vokurka

Na prahu dospělosti se u Jana pro­jevila autoimu­nit­ní hemolyt­ická ane­mie – nemoc, kdy imu­nit­ní sys­tém nepoznává vlast­ní čer­vené krvinky a ničí je. Po zvlád­nutí první akut­ní fáze onemoc­nění se podaři­lo nemoc sta­bi­li­zo­vat, takže dokázal vys­tu­dovat nejen střed­ní, ale i vysok­ou školu.