KOMU POMÁHÁME

 • KONKRÉTNÍ DĚTSKÉ OSUDY 

  Pravidel­ná pomoc konkrét­ní­mu dítěti/dospělému, je jed­nou z nejlepších možnos­tí, jak lze zmír­nit jejich tíživou situaci, takže pokud víme, že reha­bil­i­tace nebo léčeb­ný pro­gram pomáha­jí a je možné ho klien­tovi pomo­ci hra­dit pravidel­ně, má taková pomoc nejen smysl, ale navíc je urču­jící pro budouc­nost daného jed­ince.  V roce 2022 jsme dokáza­li pomo­ci 92 dětem. Převážná část z nich jsou děti […] Číst více

 • ZAMĚSTNÁVÁNÍ HANDICAPOVANÝCH DOSPĚLÝCH S ETINCELLE

  Posláním skupiny sociál­ních pod­niků Etincelle je pod­porovat lidi se zdravot­ním postižením na jejich ces­tě zpátky do živ­ota. Sub­jekt patří mezi nejvýz­nam­nější české zaměst­na­vatele lidí s hand­i­capem, zejmé­na tím men­tál­ním. Celkem jich zde pracu­je 200. A možnos­tí pra­co­v­at mají příleži­tost dokázat sobě i okolí, že dove­dou být prospěšní. Etincelle už pat­náct let pracu­je na pos­tup­né změně pohle­du na zaměst­návání lidí se […] Číst více

 • NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO / PALIATIVNÍ ODDĚLENÍ A ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

  Palia­tivní péče je obor, který se věnu­je pokročile nevyléčitel­ně nemoc­ným. Zaměřu­je se na zmírnění závažných symp­tomů onemoc­nění, obtížně zvla­datel­ných v ambu­lant­ní péči, posky­tování kom­plexní ošetřo­va­tel­ské péče, psy­choso­ciál­ní pod­pory a duchovního doprovázení. Cílem je udržení max­imál­ní dosažitel­né kval­i­ty živ­ota nemoc­ného, pod­po­ra pacien­ta i jeho blízkých v pro­ce­su při­jetí závažné živ­ot ohrožu­jící nemo­ci. Při ter­minál­ním zvratu onemoc­nění je umíra­jící­mu posky­tová­na kom­plexní […] Číst více

 • GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA U APOLINÁŘE

  „Nebýt Be Char­i­ty, která nám v součas­né době výz­nam­ně pomohla s náku­pem rodičk­ou řízené anal­gezie speciál­ní­mi pumpa­mi, které jsou finančně vel­mi náročné a které použí­va­jí jen rar­it­ní nemoc­nice v naší zemi, my bychom nemohli tuto meto­du u nás nemohli zavést,“ říká Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Pomohli jsme tu nakoupit přístro­je, které pomáha­jí diag­nos­tiko­vat a vyřešit hrozící hypoxii v průběhu poro­du plo­du. […] Číst více

 • NOVÁ SPOLUPRÁCE S KARDIOLOGEM PROF. JANEM MARKEM, Ph. D., FESC 

  Pár let před padesátk­ou vyměnil dět­ské kar­dio­cen­trum v Motole za post v jed­né z nejlepších dět­ských nemoc­nic na světě. Do Great Ormond Street Hos­pi­tal (GOSH) v Londýně se soustřeďu­jí děti s nejs­ložitější­mi vada­mi srd­ce na světě. Jan Marek zde vede odd­ělení pre­natál­ní a nein­vazivní kar­di­olo­gie. Stará se jak o nemoc­ná srd­ce dět­ských pacien­tů, tak o srdíč­ka ještě nenarozených miminek, u nichž gynekolog objeví nějak­ou […] Číst více

 • SPINÁLNÍ JEDNOTKA A ODDĚLENÍ DĚTSKÉ REHABILITACE FN MOTOL

  V roce 2022 jsme díky daru umožnili lékařům ve Fakult­ní nemoc­ni­ci v pražském Motole, aby jako první v Česku využili u 32letého pacien­ta s poraně­nou míchou meto­du epidurál­ní míšní stim­u­lace. Elek­tro­da uložená v dol­ní části míchy pod poškozenou oblastí stim­u­lu­je svaly dol­ních končetin, aktivu­je je a tím vyvolává pohyb. Před­loni jsme tu finančně pod­pořili první implantaci stim­ulá­toru bránice pacien­tovi, který byl […] Číst více