SPINÁLNÍ JEDNOTKA A ODDĚLENÍ DĚTSKÉ REHABILITACE FN MOTOL

SPINÁLNÍ JEDNOTKA A ODDĚLENÍ DĚTSKÉ REHABILITACE FN MOTOL

V roce 2022 jsme díky daru umožnili lékařům ve Fakult­ní nemoc­ni­ci v pražském Motole, aby jako první v Česku využili u 32letého pacien­ta s poraně­nou míchou meto­du epidurál­ní míšní stim­u­lace. Elek­tro­da uložená v dol­ní části míchy pod poškozenou oblastí stim­u­lu­je svaly dol­ních končetin, aktivu­je je a tím vyvolává pohyb. Před­loni jsme tu finančně pod­pořili první implantaci stim­ulá­toru bránice pacien­tovi, který byl po autone­hodě v roce 2014 připoután na lůžko a dýchací přístroj, po implantaci stim­ulá­toru bránice již zvládne ze 70 pro­cent času dýchat sám, vrací se do své právnické praxe. V min­ulých letech jsme tu pomohli zařídit nové lůžkové odd­ělení dět­ské reha­bil­i­tace, ať už šlo o dět­ská chodít­ka, ver­tikaliza­ční stůl, motomed, inhalá­tor nebo reha­bil­i­tační pomůcky. S Prof. Paed­Dr. Pavlem Kolářem, Ph.D. jsme se dohodli na finan­cov­ání nově vznika­jícího sys­té­mu DNS Brace, který lze apliko­vat při vyšetření a ter­apii dětí s neu­ro­log­ick­ou či orto­pe­dick­ou poruchou.