ZAMĚSTNÁVÁNÍ HANDICAPOVANÝCH DOSPĚLÝCH S ETINCELLE

ZAMĚSTNÁVÁNÍ HANDICAPOVANÝCH DOSPĚLÝCH S ETINCELLE

Posláním skupiny sociál­ních pod­niků Etincelle je pod­porovat lidi se zdravot­ním postižením na jejich ces­tě zpátky do živ­ota. Sub­jekt patří mezi nejvýz­nam­nější české zaměst­na­vatele lidí s hand­i­capem, zejmé­na tím men­tál­ním. Celkem jich zde pracu­je 200. A možnos­tí pra­co­v­at mají příleži­tost dokázat sobě i okolí, že dove­dou být prospěšní. Etincelle už pat­náct let pracu­je na pos­tup­né změně pohle­du na zaměst­návání lidí se zdravot­ním postižením. Vzděláváme, infor­mu­jeme a předáváme naše zkušenos­ti. Filo­zofií sociál­ních pod­niků je: „Kde není překáž­ka, není hand­i­cap.“ Pro­to pomáha­jí s výběrem zaměst­nanců s hand­i­capem jak v kor­porá­tu, tak v malých fir­mách – a pod­poru­jí obě strany v pozvol­né adaptaci.