GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA U APOLINÁŘE

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA U APOLINÁŘE

„Nebýt Be Char­i­ty, která nám v součas­né době výz­nam­ně pomohla s náku­pem rodičk­ou řízené anal­gezie speciál­ní­mi pumpa­mi, které jsou finančně vel­mi náročné a které použí­va­jí jen rar­it­ní nemoc­nice v naší zemi, my bychom nemohli tuto meto­du u nás nemohli zavést,“ říká Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Pomohli jsme tu nakoupit přístro­je, které pomáha­jí diag­nos­tiko­vat a vyřešit hrozící hypoxii v průběhu poro­du plo­du. V roce 2023 jsme pořídili pod­půrný přístroj pro plic­ní ven­ti­lace předčas­ně narozených miminek, první takový v České republice.