NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO / PALIATIVNÍ ODDĚLENÍ A ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO / PALIATIVNÍ ODDĚLENÍ A ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

Palia­tivní péče je obor, který se věnu­je pokročile nevyléčitel­ně nemoc­ným. Zaměřu­je se na zmírnění závažných symp­tomů onemoc­nění, obtížně zvla­datel­ných v ambu­lant­ní péči, posky­tování kom­plexní ošetřo­va­tel­ské péče, psy­choso­ciál­ní pod­pory a duchovního doprovázení. Cílem je udržení max­imál­ní dosažitel­né kval­i­ty živ­ota nemoc­ného, pod­po­ra pacien­ta i jeho blízkých v pro­ce­su při­jetí závažné živ­ot ohrožu­jící nemo­ci. Při ter­minál­ním zvratu onemoc­nění je umíra­jící­mu posky­tová­na kom­plexní péče a doprovázení. Během poby­tu je vytvářen pros­tor pro pří­tom­nost blízkých osob pacien­ta, které před­stavu­jí důležité sociál­ní vaz­by nemoc­ného. Be Char­i­ty odd­ělení pod­poři­lo koupí polo­ho­vatel­ných lůžek a pravidel­nou dodávk­ou nutridrinků.