KONKRÉTNÍ DĚTSKÉ OSUDY 

Pravidel­ná pomoc konkrét­ní­mu dítěti/dospělému, je jed­nou z nejlepších možnos­tí, jak lze zmír­nit jejich tíživou situaci, takže pokud víme, že reha­bil­i­tace nebo léčeb­ný pro­gram pomáha­jí a je možné ho klien­tovi pomo­ci hra­dit pravidel­ně, má taková pomoc nejen smysl, ale navíc je urču­jící pro budouc­nost daného jedince. 

V roce 2022 jsme dokáza­li pomo­ci 92 dětem. Převážná část z nich jsou děti s dět­sk­ou mozkovou obrnou narozené předčas­ně, pří­pad­ně se závažným zdravot­ním prob­lémem, který se objeví v prvním roce jejich živ­ota. Mno­ho z nich boju­je s těžký­mi epileptick­ý­mi zách­vaty. Něk­teré pravděpodob­ně zůs­tanou na invalid­ním vozíku, ale reha­bil­i­tace je mohou ochránit před nepří­jem­ný­mi bolest­mi a oper­ace­mi, jiné mají šan­ci, že budou chodit, nebo dokonce v dospělosti vést plno­hod­not­ný živ­ot. Část „našich“ dětí se potýká s hand­i­capem v násled­ku těžkých úrazů.

David Štefanides

Po předčas­ném poro­du zůstaly Davi­dovi trvalé násled­ky – je kvadru­plegik, má dět­sk­ou mozkovou obr­nu, postiže­ny všech­ny končetiny, trpí epilep­sií a má těžk­ou oční vadu. Pohybuje… 

Jan Vacek

Od roku 2013 je po tonutí v bazénu ve vigilním kómatu a boju­je s těžk­ou poúra­zovou epilep­sií. Vyžadu­je 24hodinovou péči. Má tra­cheostomii (musí se odsá­vat i když spinká), je… 

Jan Vokurka

Na prahu dospělosti se u Jana pro­jevila autoimu­nit­ní hemolyt­ická ane­mie – nemoc, kdy imu­nit­ní sys­tém nepoznává vlast­ní čer­vené krvinky a ničí je. Po zvlád­nutí první akut­ní fáze… 

Adam Dvořák

Po své mam­ince zdědil nemoc motýlích křídel. Po narození byl hos­pi­tal­i­zován v EB Cen­tru v Brně. Potře­bu­je speciál­ní ošetřo­vací mater­iál a další pomůcky pro nemoc­né EB.

Tereza Vargová

Po prodělaném těžkém onko­log­ick­ém onemoc­nění (nádor na mozku) zůstaly Tereze vážné zdravot­ní násled­ky. Úspěšně absolvo­vala kom­plexní speciál­ní neu­rore­ha­bil­i­tační léčbu v Adeli Med­ical Cen­ter ve sloven­ských Piešťanech.

Elenka Szymanská

Nar­o­di­la se jako zdravé dítě. V osmi měsících přišel epileptický zách­vat a od této chvíle se zcela zas­tavil Elenčin vývoj. Má těžké pohy­bové postižení, kdy není schopna… 

Hynek Skůra

V létě 2014 Hynečkovu rod­inu postih­la trag­ická neho­da. Syn utr­pěl úraz v bazénu, který byl nato­lik vážný, že musel být v kri­t­ick­ém stavu letecky přepraven do FN v Motole.… 

Kristýna Prudká

Nar­o­di­la se předčas­ně ve 29. týd­nu těhoten­ství. V prvních měsících živ­ota musela pod­stoupit nejen operaci očí, ale nut­ná byly i inten­zivní reha­bil­i­tace, kdy bylo násled­ně diag­nos­tiková­na kvadruspastická… 

Věra Zajíčková

Ve svých dvaad­vaceti letech prodělala mozkovou mrtvi­ci. Pomáhá ji společnost Ictus o. p. s., která se spe­cial­izu­je právě na lidi postižené cévní mozkovou příhodou a pomáhá… 

Nicolas Ubl

Vlivem kom­p­liko­vaného poro­du prodělal krvá­cení do mozku a absolvo­val dvě oper­ace mozku. Má kom­bi­no­vané postižení. Od šesti měsíců věku inten­zivně reha­bil­i­tu­je – má za sebou pobyt… 

Dominik Burda

Nar­o­dil se jako zdravé dítě. Když bylo Dominikovi 10 měsíců, utr­pěl vážný úraz. Kvůli kom­p­likacím, které násle­dovaly, musel v Německu pod­stoupit čtyřná­sob­nou trans­plantaci jater. Během… 

Veronika Tlustá

Veron­ice je 32 let. Pra­co­v­ala jako Senior Man­ažer ve společnos­ti KIKA. Vždy milo­vala děti a těši­la se ze svého těhoten­ství i když věděla, že se o dítě…