David Štefanides

Po předčas­ném poro­du zůstaly Davi­dovi trvalé násled­ky – je kvadru­plegik, má dět­sk­ou mozkovou obr­nu, postiže­ny všech­ny končetiny, trpí epilep­sií a má těžk­ou oční vadu. Pohy­bu­je se s pomocí invalid­ního vozíku, venku speciál­ní tříkolky a chodít­ka. Díky pravidel­ným reha­bil­i­tacím se jeho stav zlepšuje.