Kristýna Prudká

Nar­o­di­la se předčas­ně ve 29. týd­nu těhoten­ství. V prvních měsících živ­ota musela pod­stoupit nejen operaci očí, ale nut­ná byly i inten­zivní reha­bil­i­tace, kdy bylo násled­ně diag­nos­tiková­na kvadrus­pa­stická for­ma dět­ské mozkové obrny.  Má za sebou také něko­lik orto­pe­dick­ých operací.