Jan Vacek

Od roku 2013 je po tonutí v bazénu ve vigilním kómatu a boju­je s těžk­ou poúra­zovou epilep­sií. Vyžadu­je 24hodinovou péči. Má tra­cheostomii (musí se odsá­vat i když spinká), je vyživován son­dou zave­de­nou pří­mo do žalud­ku a den­ně musí pod­stupo­vat nároč­nou něko­lika­hodi­novou rehabilitaci.