Nicolas Ubl

Vlivem kom­p­liko­vaného poro­du prodělal krvá­cení do mozku a absolvo­val dvě oper­ace mozku. Má kom­bi­no­vané postižení. Od šesti měsíců věku inten­zivně reha­bil­i­tu­je – má za sebou pobyt v Sana­to­riu Klimkovice a v Kamen­ných Lázních v Teplicích. Lékaři doporuču­jí ergoter­apeutické cvičení. Nico­las také potře­bu­je speciál­ní hygien­ické potře­by, neboť ttpí na časté infekty.