Hynek Skůra

V létě 2014 Hynečkovu rod­inu postih­la trag­ická neho­da. Syn utr­pěl úraz v bazénu, který byl nato­lik vážný, že musel být v kri­t­ick­ém stavu letecky přepraven do FN v Motole. Doš­lo k poškození mozku v důsled­ku doby strávené pod vodou. Stav byl hod­ncoen lékaři jako vel­mi kri­t­ický. Ke zlepšení pohy­bové aktiv­i­ty jsou potřeb­né nejen poby­ty v lázních, ale i různé zdravot­nické pomůcky a kaž­do­den­ní vel­mi nák­lad­né cvičení a reha­bil­i­tace. K návratu do plno­hod­not­ného živ­ota ho čeká dlouhá ces­ta, ale je velký bojovník!