Veronika Tlustá

Veron­ice je 32 let. Pra­co­v­ala jako Senior Man­ažer ve společnos­ti KIKA. Vždy milo­vala děti a těši­la se ze svého těhoten­ství i když věděla, že se o dítě bude muset starat sama. V říjnu 2015, byla ve 20tém týd­nu těhoten­ství a bohužel měla autone­ho­du. Ona jed­iná byla vážně zraněná. Druhý obra­tel byl zlomený a upad­la do hlubokého bezvědomí.

Měsíce se stav nelepšil a lékaři museli provést císařský řez. 14. led­na 2016 se nar­o­dil krás­ný a zdravý chlapeček Daniel (1,9kg, 42cm). Díky skvělé péči lékařů a rodiny, která Veroniku ani na chvil­ičku v nemoc­ni­ci neo­pusti­la, stav Veroniky se začí­nal zlepšo­vat. V červnu 2016 Veroni­ka začala mluvit.

Okamžitě násle­du­je pomoc od zaměst­na­vatele a Veroni­ka může absolvo­vat první reha­bil­itaci v Piešťanech. Nyní již zvládne sedět i něko­lik hodin na vozíku, pohy­bo­vat lev­ou nohou i lev­ou ruk­ou. Se svou matk­ou inten­zivně pracu­jí na zlepšení mlu­veného pro­je­vu a osob­ní hygieny. Nejvíc síly ji dodává kaž­do­den­ní poma­zlení se svým synkem.

Finanční pod­po­ra umožňu­je Veron­ice reha­bil­i­to­vat na klin­ice Adeli v Piešťanech a být o krok blíže chvíli, kdy se bude moct sama starat o svého syna.