Dominik Burda

Nar­o­dil se jako zdravé dítě. Když bylo Dominikovi 10 měsíců, utr­pěl vážný úraz. Kvůli kom­p­likacím, které násle­dovaly, musel v Německu pod­stoupit čtyřná­sob­nou trans­plantaci jater. Během 3. a 4. trans­plan­tace byl Dominikův stav vel­mi kri­t­ický a lékaři jej museli něko­likrát resus­ci­to­vat. To zanecha­lo na malém tělíčku trvalé následky.Po trans­plan­tacích zůstal Dominik upoutaný na lůžko.