NOVÁ SPOLUPRÁCE S KARDIOLOGEM PROF. JANEM MARKEM, Ph. D., FESC 

NOVÁ SPOLUPRÁCE S KARDIOLOGEM PROF. JANEM MARKEM, Ph. D., FESC 

Pár let před padesátk­ou vyměnil dět­ské kar­dio­cen­trum v Motole za post v jed­né z nejlepších dět­ských nemoc­nic na světě. Do Great Ormond Street Hos­pi­tal (GOSH) v Londýně se soustřeďu­jí děti s nejs­ložitější­mi vada­mi srd­ce na světě. Jan Marek zde vede odd­ělení pre­natál­ní a nein­vazivní kar­di­olo­gie. Stará se jak o nemoc­ná srd­ce dět­ských pacien­tů, tak o srdíč­ka ještě nenarozených miminek, u nichž gynekolog objeví nějak­ou vrozenou vadu. „Jed­nou budou k dis­pozi­ci komerčně dos­tup­né malé ultra­zvuky, které si nastá­va­jící maminky zapůjčí nebo koupí v lékárně, samy se vyšetří a nález vyhod­notí umělá inteligence,“ před­vídá lékař budouc­nost diag­nos­tiky vrozených srdečních vad. Nově spolupracu­jeme se spolkem Srdíčkáři, který sdružu­je rodiny s dět­mi s vrozenou srdeční vadou.