KDO JSME

Barbara Nesvadbová

Bar­bara Nes­vad­bová zak­la­datel­ka Be Char­i­ty, říká: „Kdoko­liv s tak velkým štěstím, jako je zdraví, by neměl zavírat oči před ostat­ní­mi. Pomáhat postiženým je pro čle­ny fon­du přirozené, samozře­jmé a abso­lut­ně automatické.“

Naším posláním je pod­porovat dlouhodobě nemoc­né či jinak znevýhod­něné oso­by a jejich rodin­né přís­lušníky, kteří se o ně stara­jí. Pomáháme for­mou příspěvků na léčbu, reha­bil­itaci, na koupi zdravot­nick­ých pomůcek a mater­iálu. Chceme znát příběh každého žadatele a pomáhat s konkrét­ní­mi osudy. Mezi zásady patří přímý kon­takt s žadatelem a rozdělení 100 pro­cent získaných finančních prostřed­ků. Chceme v Česku změnit vnímání slo­va filantropie.

Nadační fond Be Char­i­ty vznikl v létě 2015. Navázal tak na aktiv­i­ty, které pod­poři­ly oso­by s men­tál­ním a kom­bi­no­vaným postižením už tře­mi mil­iony korun. Od vzniku statu­tu nadačního fon­du do dnešního dne se nám podaři­lo rozdělit dalších bezmála PADESÁT MILIONŮ KORUN. Mezi zásady patří přímý kon­takt s žadatelem a rozdělení 100 pro­cent získaných finančních prostředků.

Už před založením Nadačního fon­du Bazaar Char­i­ty, který byl násled­ně pře­j­men­ován na součas­né Be Char­i­ty, jsme orga­ni­zo­vali pravidel­ně char­i­ta­tivní bazar oblečení darovaného známý­mi osob­nos­t­mi, přáteli a fir­ma­mi nakloněný­mi filantropii. I v rám­ci dobro­vol­nické práce se podaři­lo přis­pět hezký­mi částka­mi. V min­u­losti jsme pod­porovali Etincelle, o. s., Domov Zahra­da, Ictus a lidi po cévní mozkové příhodě, Domov Lagu­na s men­tál­ně a zdravot­ně postižený­mi klien­ty v Psárech, Domov Belle­vue a samozře­jmě vždy konkrét­ní nemoc­né s handicapem.

Rok za rokem v číslech

2006140 000 Kč
2007101 500 Kč
2008293 000 Kč
2009300 000 Kč
2010200 000 Kč
2011350 000 Kč
2012450 000 Kč
2013430 000 Kč
2014502 000 Kč
2015737 285 Kč
20161 001 001 Kč
20173 371 000 Kč
20185 908 000 Kč
20198 800 000 Kč
20205 500 000 Kč
202111 080 000 Kč
202211 110 000 Kč

Kdo jsme

Barbara Nesvadbová

Spoluza­k­la­datel­ka a člen­ka správní rady Be Charity

Nar­o­di­la se v rod­ině dvou psy­chi­a­trů v Praze, otec Josef byl rovněž autorem sci-fi. Bára je mamink­ou dcery Bib­iany a majitelk­ou deseti zvířat. Aktivně spolupracu­je s neziskový­mi orga­ni­za­ce­mi Etincelle, Unicef, Helppes a Dobrý anděl. Je autork­ou devíti knih pro dospělé, z nichž dvě byly zfil­movány, podle jed­né vzniklo divadel­ní před­stavení Laskonky a prak­ticky všech­ny byly vydány i jako audiokni­hy, dvou diářů a dvou knížek pro děti. Ve vol­ném čase ráda čte, hladí zvířa­ta, co nejdál plave a vel­mi špat­ně vaří.

Pavlína Saudková

Ředitel­ka a revi­zor Be Charity

Česká nov­inář­ka, fotograf­ka, pro­du­cen­t­ka, filantrop­ka, mamin­ka tří skvělých dětí a manžel­ka fotografa Jana Saud­ka. Pomáhat druhým je pro ni přirozenou součástí živ­ota. Ste­jně jako přis­tupo­vat s respek­tem nejen k ostat­ním, ale také k sobě. Obdi­vu­je rodiče dětí s hand­i­capem, kteří „boju­jí“ den co den za uzdravení svých potomků, a za vel­mi důleži­tou považu­je naději. Naději ve všem, co se týká filantropie i společnos­ti jako takové. Věří v pokrok vědy a medicíny, ale také v sílu myšlenky.

Magdaléna Benešová

Pro­jek­tová manažerka

Jako mámu malého syna se jí hluboce dotýka­jí osudy dětí a rodin, které nema­jí priv­i­legium „obyče­jného“ zdraví. V živ­otě vždy­cky hledala způ­so­by, jak pomáhat ostat­ním. Ať už v médiu veře­jno­právní služ­by nebo v neziskové sféře společen­ské odpověd­nos­ti. Věří v lid­skost a sounáleži­tost v nás. A že si každý v sobě neseme nezlom­né dobro. V Be Char­i­ty má na starosti dobročin­né even­ty a projekty. 

Daniela Karl

Výkon­ná ředitel­ka Be Charity

Be Char­i­ty něko­lik let pomáha­la jako
doná­tor. Oblečením. Věc­mi. Pak jí doš­lo, že nej­cen­nější, co může nabíd­nout, je vlast­ní čas. Sama je mamink­ou tří úžas­ných dětí, jen jsou už dospělé. Vys­tu­dovala
andr­a­gogiku a per­son­ál­ní řízení na Karlově uni­verz­itě a je přesvědče­na, že pokud člověk může pomo­ci ostat­ním, pak to udělat má. V Duba­ji, kde léta žila, byla čin­ná v oblasti módy a designu. Jas­ně vnímá posuny dětí v rám­ci reha­bil­i­tací, což ji činí šťast­nější, než by dokáza­la jakákoli jiná práce.

Andrea Běhounková

Koordiná­tor­ka Fash­ion for Charity

Od mal­ič­ka ji fascin­u­jí příběhy a za největší dar považu­je kromě zdraví lid­sk­ou fan­tazii. Věří, že člověk by měl plnit nejen sny vlast­ní, ale i lidí kolem sebe. Začí­nala jako elév­ka v Českém deníku a pláno­vala, že z ní jed­nou bude česká Diana Sawyer. Vyzk­oušela si inves­tiga­tivni žur­nal­is­tiku v tištěných médiích i v tele­vizních stan­icích, než ji v roce 2003 pohltil svět mód­ních časopisů. Dvě dekády šéfo­vala lifestylový tit­ulům a pod jejím vedením vyš­lo v srp­nu 2018 první vydání Vogue CS. Právě ve Vogue se loni propo­ji­la s pro­jek­tem BeChar­i­ty The Dress. Má dceru Isabelu, fenku boston­ského ter­iéra Andělu a je propagá­tork­ou a milovnicí starokladrub­ských koní.

Správní a čestná rada

Milan Waldstein

Má za sebou dlouhou kar­iéru v reklam­ním průmys­lu, kter­ou před téměř deseti lety vyměnil za audiovizuál­ní post­pro­duk­ci, cen­tra tha­jských masáží a dráhu fil­mového pro­du­cen­ta, když se stal spoluma­jitelem stu­dia S Pro Alfa. Zde využil kon­tak­ty na svět zábavního průmys­lu k něko­li­ka char­i­ta­tivním pro­jek­tům (mimo jiné napřík­lad pro Para­ple, La Sophia, Český národ­ní reg­istr kost­ní dřeně), které vyústi­ly ve spoluprá­ci na dobročin­ných pro­jek­tech se spiso­vatelk­ou Bárou Nes­vad­bovou a později k založení nadačního fon­du. Pokud právě není v prá­ci, na fil­mové pre­miéře, nebo se nevěnu­je char­i­ta­tivním pro­jek­tům, vel­mi pravděpodob­ně zrov­na ces­tu­je nebo se věnu­je své stále se rozrůs­ta­jící smečce psů.

Aleš Rozehnal

Absol­vent Právnické fakul­ty Uni­verz­i­ty Karlovy v Praze. Part­ner advokát­ní kanceláře Rozehnal & Kuchař, vedoucí Kat­edry prá­va Bankovního insti­tu­tu vysoká ško­la a.s.. Působí jako externista Fakul­ty human­it­ních studií Uni­verz­i­ty Karlovy a externista Právnické fakul­ty Uni­verz­i­ty Karlovy. Je part­nerem stu­dentského právnick­ého spolku Všehrd, člen­em správní rady Ústavu nezávis­lé žur­nal­is­tiky, před­náší pro neziskový sek­tor. Autor a spolu­au­tor řady právnick­ých pub­likací, mimo jiné o mediál­ním právu, autorském právu či ochraně osob­nos­ti. Byl jed­natelem TV NOVA.

Lenka Blažková

Absol­vent Právnické fakul­ty Uni­verz­i­ty Karlovy Již od dět­ství se zají­mala o osudy nemoc­ných lidí, přede­vším dětí. Samozře­j­mostí pro ní bylo vys­tu­dovat zdravot­ní školu, obor dět­ská ses­tra a poté nás­tavbu porod­ní asis­ten­t­ka. Lenka pra­co­v­ala na gyn-porod. odd. v Praze. V roce 1995 se jí nar­o­di­lo první dítě – dcera, poté násle­dovali čtyři chlap­ci. Její živ­ot­ní náplní je starost o rod­inu – děti a manžela. Práce v nadaci je pro ní radostí a závazkem. Má dvě ruce, „jed­na je k tomu, aby pomáha­la mně, ta druhá, aby pomáha­la ostatním.“

Lenka Vejvalková

Výrazná česká pod­nikatel­ka dále posilu­je v Pařížské uli­ci, kde nedávno otevřela další butik, ten­tokrát mód­ní značku Red Valenti­no. Ta tam přiby­la do jejího stále se rozšiřu­jícího port­fo­lia, kam dnes patří Sal­va­tore Fer­rag­amo, Brunel­lo Cucinel­li, Hogan či Dolce & Gab­bana. K tomu Lenka Vej­valková řídí hote­ly a staví byty.

Dana Bérová

Je konzul­tan­t­ka v oblasti ICT. Nyní se věnu­je přede­vším rod­ině a něko­li­ka nadějným start-up fir­mám. Mno­ho let pod­poru­je neziskové orga­ni­zace z různých oblastí, pro­tože živ­ot není spravedlivý a mno­ho lidí kolem nás má méně štěstí než ostatní

Veronika Brázdilová

Je gen­erál­ní ředitelk­ou Xeroxu Česká repub­li­ka, Sloven­sko a Maďarsko. V IT se na man­ažer­ských poz­icích pohy­bu­je již téměř dvacet let. Aktivně se věnu­je lead­er­shipu a men­toringu. Lidem ráda naslouchá a snaží se v nich vždy rozví­jet jejich vlast­ní poten­ciál. Pod­poru­je diverz­i­tu a to nejen tu gen­derovou. Ráda se nechává inspirovat a rovněž ji těší, když inspiru­je druhé. Společně se svým manželem pod­poru­je řadu char­i­ta­tivních pro­jek­tů. Žije v Praze a je vášnivou cestovatelkou.

Petr Šec

Je man­ag­ing direc­tor agen­tu­ry Prox­im­i­ty, zak­la­da­tel a spoluma­ji­tel pražské galerie Dvořák Šec Con­tem­po­rary (galerie pod­poru­je a zas­tupu­je součas­né české umělce, např. Davi­da Černého, Maskera, Romana Týce, Jiřího Davi­da, etc.). Petr Šec je zároveň zak­la­datelem Art Lovers Acad­e­my. Sám obdi­vu­je a sbírá součas­né umění. Je otcem tří skvělých dětí. Pod­poru­je myšlenky svo­body občanů, vol­un­taris­mu a „malého stá­tu“, právě pro­to prosazu­je pro­jekt Para­lel­ní Polis. Ve vol­ném čase se rád věnu­je běhání, pro­to založil klub Red Pif Ath­let­ic Club.

Kateřina Fitaire

Je z Vysočiny. Do Prahy přišla stu­dovat Anglo-Amer­i­can Uni­ver­si­ty a Uni­ver­si­ty of New York. Dlouhodobě působí v oblasti lux­u­ry retail. Třináct let pra­co­v­ala pro luxu­s­ní mód­ní značku Louis Vuit­ton jako Retail Man­ag­er. Vždy­cky jí záleže­lo na svém okolí a hledala způ­so­by jak pomo­ci. Již v min­u­losti se zak­la­datelk­ou a přítelkyní NFBCH Bar­barou Nes­vad­bovou spolupra­co­v­ala na něko­li­ka char­i­ta­tivních pro­jek­tech. Momen­tál­ně se věnu­je zejmé­na syn­ovi a józe.

ODBORNÁ GARANTKA

Jana Haberlová

Odborná patron­ka nadačního fon­du. Pracu­je jako dět­ský neu­rolog v Neu­ro­muskulárním cen­tru Kliniky dět­ské neu­rolo­gie FN Motol. Jejím hlavním cílem je zlepšení kval­i­ty péče a kval­i­ty živ­ota dět­ských ner­vos­val­ových pacien­tů a jejich rodin. Kromě prak­tické med­i­ciny se věnu­je klin­ick­é­mu výzku­mu v této oblasti, je spoluřešitelem řady českých i mez­inárod­ních vědeck­ých pro­jek­tů a autork­ou řady odborných pub­likací. Je členk­ou výboru a vědeck­ým sekretářem Společnos­ti dět­ské neu­rolo­gie, členk­ou Svě­tové sval­ové orga­ni­zace (WMS) a odborným garan­tem pacientských orga­ni­za­cí Par­ent Pro­jekt a SMAci.

Sanjiv Suri

Prezi­dent a gen­erál­ní ředi­tel pražské gas­tro­nom­ické společnos­ti Zátiší Group, která věnu­je až 50 % zisku na char­i­ta­tivní a filantrop­ické pro­jek­ty a na sociál­ní pod­nikání. San­jiv Suri věří, že živ­ot není o tom, kolikrát se nadech­neme, ale o tom, kolikrát zůs­taneme úžasem bez dechu. I pro­to pod­poru­je nejen Be Char­i­ty, ale také human­itární orga­ni­zaci Lékaři bez hran­ic a nově také NF Neu­ron, skrze který pomáhá špičkovým českým věd­cům, kteří mění lid­ské živ­o­ty k lepšímu.

Ilona Mančíková

Přes deset let půso­bi­la ve vedení devel­op­er­ské společnos­ti FIM Group. S ní mimo jiné uskutečni­la real­it­ní pro­jek­ty v cen­tru Prahy v Pařížské nebo Dlouhé uli­ci. Na podz­im 2016 získala od cen­trá­ly mez­inárod­ní real­it­ní kanceláře Sotheby’s Inter­na­tion­al Real­ty licen­ci pro provoz pobočky v Česku, na Sloven­sku a v Chorvatsku.

Bára Bergová

Je majitel­ka PR&Event agen­tu­ry BB Media Con­sult­ing, s.r.o. Nar­o­di­la se v Praze, na českém mód­ním trhu pracu­je 20 let, zas­tupu­je mód­ní značky Tiffany& Co., Hublot, Dolce&Gabbana, COS a další. V oblasti PR a orga­ni­zace even­tů patří její agen­tu­ra k těm nejlepším na českém trhu. Od roku 2014 spolupracu­je s Fakul­tou sociál­ních věd Uni­verz­i­ty Karlovy, kde předává své vědo­mosti a zkušenos­ti stu­den­tům. S nadačním fon­dem Be char­i­ty začala spolupra­co­v­at v roce 2007 a kromě PR a propa­gace orga­ni­zo­vala char­i­ta­tivní galavečeři s Manolo Blah­níkem (2017) a švý­carsk­ou hod­inářsk­ou společnos­tí Hublot (2018). „Pomáhat těm, kteří to potře­bu­jí, považu­ji za napros­tou samozře­j­most, která je pro společnost důležitá. Bylo mi dáno, a pro­to chci dávat dál a pomáhat těm, kteří neměli takové štěstí.“