AKTUÁLNĚ

AKTUÁLNĚ

 • Alcadrain podporuje Be Charity

  Alcadrain podporuje Be Charity

  Pod­po­ra. V nezisku dost skloňo­vané, a přesto pořád vzác­né slo­vo. Zatím­co díky donorům a výtěžkům z akcí, které pořádáme, můžeme pod­porovat konkrét­ní děti s hand­i­capem nebo být těmi, kdo umožní lékařům provádět unikát­ní oper­ace či použí­vat nej­mod­ernější přístro­je – a pro­tože při tom chceme stále dodržo­vat naši mantru „Rozdělu­jeme 100% výtěžku“, velice si vážíme pod­pory, kter­ou nám letos vel­mi vstříc­ně posky­tu­je… Číst více


 • Mary Kay opět pomáhá Be Charity dětem!

  Mary Kay opět pomáhá Be Charity dětem!

  Už něko­lik let je velkým part­nerem Be Char­i­ty Mary Kay. Od květ­nového uve­dení srdíčkových štětců (až po záři­jovou kon­fer­en­ci značky) se jich pro­da­lo 14 500 kusů, což zna­mená 350 000 korun na pod­poru léč­by a reha­bil­i­tací Be Char­i­ty dětí. A pro­tože ženy Mary Kay mají oprav­du dobré srd­ce, v rám­ci sbírky ve dnech konání kon­fer­ence, jejíž patronk­ou se… Číst více


 • Pomáhejte srdcem s Rossmann

  Pomáhejte srdcem s Rossmann

  Be Char­i­ty je opět součástí char­i­ta­tivního pro­jek­tu Ross­mann Clubu Kde srd­ce pomáhá. Od 26. dub­na do 23. květ­na 2023 probíhá první vlna hlasování, kde mohou zákazní­ci pomocí svých věrnos­t­ních bodů rozhod­nou, jaké­mu konkrét­ní­mu příběhu přis­pějí, komu pomo­hou, dají mu naději. Pro­tože smyslem char­i­ta­tivního pro­jek­tu Kde srd­ce pomáhá je podat pomoc­nou ruku jed­notlivcům a rod­inám v nelehké živ­ot­ní… Číst více