Alcadrain podporuje Be Charity

Pod­po­ra. V nezisku dost skloňo­vané, a přesto pořád vzác­né slo­vo. Zatím­co díky donorům a výtěžkům z akcí, které pořádáme, můžeme pod­porovat konkrét­ní děti s hand­i­capem nebo být těmi, kdo umožní lékařům provádět unikát­ní oper­ace či použí­vat nej­mod­ernější přístro­je – a pro­tože při tom chceme stále dodržo­vat naši mantru „Rozdělu­jeme 100% výtěžku“, velice si vážíme pod­pory, kter­ou nám letos vel­mi vstříc­ně posky­tu­je společnost Alcadrain v čele s výkon­nou ředitelk­ou Rad­k­ou Prokopovou, kter­ou Hospodářské noviny nazý­va­jí první dámou českého byzny­su. Je to ona, kdo vys­lyšel naše volání o pomoc s finan­cov­áním provozu nadačního fon­du. V toto pří­padě tedy platí na sto pro­cent věta „Pomáháte nám pomáhat“. A my z celého srd­ce děku­jeme. Je to inves­tice, která nám do budouc­na dává možnost pomáhat ještě víc.

www.alcadrain.cz