CHARITATIVNÍ BAZAR

Na akci orga­ni­zo­vané švý­carsk­ou hod­inářsk­ou společnos­tí Hublot a Bar­barou Nes­vad­bovou měli hosté možnost zapo­jit se do unikát­ní draž­by na pod­poru char­i­ta­tivní orga­ni­zace Be Charity. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *