Pomáhejte srdcem s Rossmann

Be Char­i­ty je opět součástí char­i­ta­tivního pro­jek­tu Ross­mann Clubu Kde srd­ce pomáhá. Od 26. dub­na do 23. květ­na 2023 probíhá první vlna hlasování, kde mohou zákazní­ci pomocí svých věrnos­t­ních bodů rozhod­nou, jaké­mu konkrét­ní­mu příběhu přis­pějí, komu pomo­hou, dají mu naději. Pro­tože smyslem char­i­ta­tivního pro­jek­tu Kde srd­ce pomáhá je podat pomoc­nou ruku jed­notlivcům a rod­inám v nelehké živ­ot­ní situaci. Zaměřu­jeme se na pomoc seniorům a konkrét­ním dětem se zdravot­ním postižením. Od roku 2009 tak Ross­mann věno­val potřeb­ným, mezi nim­iž byly i děti, které pod­poru­je Be Char­i­ty, částku převyšu­jící 70 mil­ionů korun.
Aktuál­ně je možné pomo­ci malé Mie. Její diag­nóza zní celkové kom­bi­no­vané postižení (DMO-kvadru­paret­ická for­ma), cen­trál­ní vada zraku, men­tál­ní postižení a epilep­sie. Mia nemá sílu udržet hlav­ičku a ani sama sedět. Potře­bu­je absolvo­vat pravidel­né reha­bil­i­tační pro­gramy. Cvičení a pobyt v odborných reha­bil­i­tačních zařízeních ji posou­vá dále a pomáhá zajis­tit její vývoj. Hla­su­jte a svý­mi body z věrnos­t­ního pro­gra­mu ROSSMANN CLUB pomozte této malé bojovni­ci na její ces­tě živ­otem – https://www.rossmann.cz/pomahame/rehabilitace-pro-miu