Sladká porce pomoci Elence a Radečkovi

Sladká porce pomoci Elence a Radečkovi

Mléčná čokolá­da Štein­er & Kovařík s motivy ilus­trací Ale­ny Holé z dět­ské kni­hy Báry Nes­vad­bové pomáhá. Na pod­poru léč­by a reha­bil­i­tací dvou našich Be Char­i­ty dětí putu­je 50 korun z každé pro­dané čokolády. Koupíte je v obchodech Stein­er & Kovařík nebo na jejich e‑shopu https://eshop.steinerkovarik.com/cokolady-be-charity/

Elen­ka se nar­o­di­la jako zdravá holčič­ka. V devíti měsících měla ale první velký epileptický zách­vat a její vývoj se zas­tavil. Holčič­ka trpí nejen nekom­pen­zo­vanou far­mako­rezis­tent­ní epilep­sií, ale také vzác­nou meta­bol­ick­ou poru­chou a je závis­lá na 24hodinové péči rodiny.

Radeček se nar­o­dil ve 35. týd­nu těhoten­ství akut­ním císařským řezem pro hrozící nedostatek kys­líku v děloze. Vážil necelých 2300 gramů, byl malinký, ale po poro­du se vše zdá­lo být v pořád­ku. Bohužel se u něj zjevně opozdil motorický vývoj a byla mu diag­nos­tiková­na DMO – dět­ská mozková obr­na. Chlapeček potře­bu­je neustále cvičit a rehabilitovat.

Z každé pro­dané tab­ulky čokolády pomůžete 50ti koruna­mi těm­to dětem zvlá­dat lépe jejich těžký osud. Výtěžek z prode­je bude konkrét­ně použit na úhradu nák­lad­né reha­bil­i­tační péče, kter­ou oba tolik potřebují.