Mary Kay

O spoluprá­ci se značk­ou Mary Kay

Společnost Mary Kay se v rám­ci svého globál­ního pro­gra­mu Růžová mění živ­o­ty dlouhodobě věnu­je aktiv­itám spo­jeným se společen­sk­ou odpověd­nos­tí. V České a Sloven­ské repub­lice pod­poři­la společnost Mary Kay od svého založení řadu char­i­ta­tivních aktiv­it a pro­jek­tů. Spolupráce s Nadačním fon­dem Be Char­i­ty začala v roce 2019 společ­nou real­iza­cí dět­ského koutku ve Fakult­ní nemoc­ni­ci Královské Vinohrady. O tři roky později se Nadační fond stal hlavním char­i­ta­tivním part­nerem, a kromě real­izace dět­ských koutků se spolupráce rozšíři­la i do dalších oblastí. Aktuál­ně společnost Mary Kay finančně pod­poru­je 2 děti – Nikolku a Tomáš­ka, které jsou pod patronátem Be Char­i­ty, spolu s nezávis­lý­mi kos­met­ick­ý­mi porad­kyně­mi se zapo­ju­je do akcí Nadačního fon­du v rám­ci doprovod­ného pro­gra­mu či pomáhá se zaměst­nan­ci sběrem oblečení pro Bazar Be Charity.

O společnos­ti Mary Kay

Společnost Mary Kay byla založe­na v roce 1963 v Dal­la­su paní Mary Kay Ash. Tato jedinečná žena přišla s vizí společnos­ti, která bude ženám posky­to­vat jedineč­nou příleži­tost budovat si své vlast­ní pod­nikání, nabízet účin­né pro­duk­ty a činit svět lep­ším místem pro nás všech­ny. Sen Mary Kay Ash se stal skutečnos­tí – vybu­dovala společnost s něko­lika­mil­iar­dovým obratem, jež má pobočky v téměř 40 zemích svě­ta a inves­tu­je mil­iony dolarů ročně do výzku­mu a vývo­je nových kos­met­ick­ých pro­duk­tů z oblasti péče o pleť, deko­ra­tivní kos­met­icky a vůní. Mary Kay se celosvě­tově zaváza­la pod­porovat ženy a jejich rodiny. Skrze part­ner­ství s nejrůznější­mi orga­ni­za­ce­mi po celém světě se zaměřu­je na finan­cov­ání výzku­mu rakoviny, na boj pro­ti domácí­mu násilí a pod­poře dětí, aby mohly násle­dovat své sny. 

„Věříme, že i díky real­izaci a zkrášlování dět­ských koutků v České repub­lice a na Sloven­sku pomůžeme dětem ke zpří­jem­nění poby­tu v nemoc­ni­ci, rych­le­jší rekon­va­les­cen­ci a návratu ke svým dět­ským dobro­družstvím a snům“, říká Edi­ta Szabóová, gen­erál­ní ředitel­ka Mary Kay ČR/SR.

www.marykay.cz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *