Mary Kay opět pomáhá Be Charity dětem!

Už něko­lik let je velkým part­nerem Be Char­i­ty Mary Kay. Od květ­nového uve­dení srdíčkových štětců (až po záři­jovou kon­fer­en­ci značky) se jich pro­da­lo 14 500 kusů, což zna­mená 350 000 korun na pod­poru léč­by a reha­bil­i­tací Be Char­i­ty dětí. A pro­tože ženy Mary Kay mají oprav­du dobré srd­ce, v rám­ci sbírky ve dnech konání kon­fer­ence, jejíž patronk­ou se za nadační fond sta­la skvělá posi­la naše­ho týmu Daniela Karl, se vybralo dalších 357 155 korun. Z celého srd­ce děku­jeme každé jed­né ženě, které není osud dětí s hand­i­capem lhoste­jný. Velice si vážíme vaší pomo­ci a přá­tel­ství. A speciál­ní a obří díky samozře­jmě patří gen­erál­ní ředitelce Mary Kay pro Česk­ou a Sloven­sk­ou repub­liku Editě Sza­boové a mar­ketingové ředitelce Andree Vlkové.