Alcadrain

Společnost Alcadrain byla založe­na v roce 1998 jako rodin­ná česká fir­ma. Je největším výrobcem san­itární tech­niky ve střed­ní a východ­ní Evropě. https://www.alcadrain.cz/

Mary Kay

O spoluprá­ci se značk­ou Mary Kay Společnost Mary Kay se v rám­ci svého globál­ního pro­gra­mu Růžová mění živ­o­ty dlouhodobě věnu­je aktiv­itám spo­jeným se společen­sk­ou odpověd­nos­tí. V České a Sloven­ské repub­lice pod­poři­la společnost Mary Kay od svého založení řadu char­i­ta­tivních aktiv­it a pro­jek­tů. Spolupráce s Nadačním fon­dem Be Char­i­ty začala v roce 2019 společ­nou real­iza­cí dět­ského koutku ve Fakult­ní nemoc­ni­ci Královské Vinohrady. O tři roky později […]

Kudy z nudy

Pod názvem Kudy z nudy naleznete pro­jekt České cen­trá­ly ces­tovního ruchu – Czech­Tourism, jehož cílem je pod­po­ra domácího ces­tovního ruchu. Kudy z nudy nabízí kom­plexní nabíd­ku pro každého ces­to­vatele.  Lidé se tu mohou inspirovat tipy na výle­ty po celém Česku, které uspoko­jí rodiny s dět­mi, par­ty mladých lidí, roman­tiky i velké sportovní fajnšmekry. Zároveň je to jeden z hlavních nástrojů, […]

TextilEco

My jsme Tex­tilE­co a.s. a jak název napovídá je smyslem a posláním naší orga­ni­zace chránit živ­ot­ní prostředí a přis­tupo­vat k oděvům eko­log­icky. Jed­ním z nástro­jů, které dobře znáte jsou sběrné boxy. Do nich můžete vklá­dat oděvy, boty, hračky a mno­ho dalšího, co v domác­nos­ti již nenachází využití, ale jiným lidem může posloužit.  Sběr, svoz, třídění a pod­po­ra neziskových pro­jek­tů je to co nás […]