Pomáhejte srdcem s Rossmann

Be Char­i­ty je opět součástí char­i­ta­tivního pro­jek­tu Ross­mann Clubu Kde srd­ce pomáhá. Od 26. dub­na do 23. květ­na 2023 probíhá první vlna hlasování, kde mohou zákazní­ci pomocí svých věrnos­t­ních bodů rozhod­nou, jaké­mu konkrét­ní­mu příběhu přis­pějí, komu pomo­hou, dají mu naději. Pro­tože smyslem char­i­ta­tivního pro­jek­tu Kde srd­ce pomáhá je podat pomoc­nou ruku jed­notlivcům a rod­inám v nelehké životní […]

Máme dort! Charitativní Red Velvet v Café Mozart na Staroměstském náměstí

Ten­to slad­ký hřích si dovolíte, pro­tože pomáhá! Nově se k naší partě při­da­lo Café Mozart, takže pokud si v této kavárně objed­náte neskonale lahod­ný Red Vel­vet, nejenže si pochut­náte, ale také přis­pě­jete částk­ou 50 korun na Be Char­i­ty děti. To už je dost dobrý důvod, abyste si ani jed­nu kalorii z dor­tu nevyčí­tali. Navíc tenhle Red Vel­vet se […]

Sladká porce pomoci Elence a Radečkovi

Mléčná čokolá­da Štein­er & Kovařík s motivy ilus­trací Ale­ny Holé z dět­ské kni­hy Báry Nes­vad­bové pomáhá. Na pod­poru léč­by a reha­bil­i­tací dvou našich Be Char­i­ty dětí putu­je 50 korun z každé pro­dané čokolády. Koupíte je v obchodech Stein­er & Kovařík nebo na jejich e‑shopu https://eshop.steinerkovarik.com/cokolady-be-charity/ Elen­ka se nar­o­di­la jako zdravá holčič­ka. V devíti měsících měla ale první velký epileptický zách­vat a její vývoj se […]

CHARITATIVNÍ BAZAR

Na akci orga­ni­zo­vané švý­carsk­ou hod­inářsk­ou společnos­tí Hublot a Bar­barou Nes­vad­bovou měli hosté možnost zapo­jit se do unikát­ní draž­by na pod­poru char­i­ta­tivní orga­ni­zace Be Charity.