Veronika Tlustá

Veron­ice je 32 let. Pra­co­v­ala jako Senior Man­ažer ve společnos­ti KIKA. Vždy milo­vala děti a těši­la se ze svého těhoten­ství i když věděla, že se o dítě bude muset starat sama. V říjnu 2015, byla ve 20tém týd­nu těhoten­ství a bohužel měla autone­ho­du. Ona jed­iná byla vážně zraněná. Druhý obra­tel byl zlomený a upad­la do hlubokého bezvě­domí. Měsíce se stav nelepšil […]

Věra Zajíčková

Ve svých dvaad­vaceti letech prodělala mozkovou mrtvi­ci. Pomáhá ji společnost Ictus o. p. s., která se spe­cial­izu­je právě na lidi postižené cévní mozkovou příhodou a pomáhá jim vrátit se k plno­hod­not­né­mu živ­o­tu. Sama vychovává dvě malé děti.

Tereza Vargová

Po prodělaném těžkém onko­log­ick­ém onemoc­nění (nádor na mozku) zůstaly Tereze vážné zdravot­ní násled­ky. Úspěšně absolvo­vala kom­plexní speciál­ní neu­rore­ha­bil­i­tační léčbu v Adeli Med­ical Cen­ter ve sloven­ských Piešťanech.

Nicolas Ubl

Vlivem kom­p­liko­vaného poro­du prodělal krvá­cení do mozku a absolvo­val dvě oper­ace mozku. Má kom­bi­no­vané postižení. Od šesti měsíců věku inten­zivně reha­bil­i­tu­je – má za sebou pobyt v Sana­to­riu Klimkovice a v Kamen­ných Lázních v Teplicích. Lékaři doporuču­jí ergoter­apeutické cvičení. Nico­las také potře­bu­je speciál­ní hygien­ické potře­by, neboť ttpí na časté infekty.

Kristýna Prudká

Nar­o­di­la se předčas­ně ve 29. týd­nu těhoten­ství. V prvních měsících živ­ota musela pod­stoupit nejen operaci očí, ale nut­ná byly i inten­zivní reha­bil­i­tace, kdy bylo násled­ně diag­nos­tiková­na kvadrus­pa­stická for­ma dět­ské mozkové obrny.  Má za sebou také něko­lik orto­pe­dick­ých operací.

Jan Vokurka

Na prahu dospělosti se u Jana pro­jevila autoimu­nit­ní hemolyt­ická ane­mie – nemoc, kdy imu­nit­ní sys­tém nepoznává vlast­ní čer­vené krvinky a ničí je. Po zvlád­nutí první akut­ní fáze onemoc­nění se podaři­lo nemoc sta­bi­li­zo­vat, takže dokázal vys­tu­dovat nejen střed­ní, ale i vysok­ou školu.

Jan Vacek

Od roku 2013 je po tonutí v bazénu ve vigilním kómatu a boju­je s těžk­ou poúra­zovou epilep­sií. Vyžadu­je 24hodinovou péči. Má tra­cheostomii (musí se odsá­vat i když spinká), je vyživován son­dou zave­de­nou pří­mo do žalud­ku a den­ně musí pod­stupo­vat nároč­nou něko­lika­hodi­novou rehabilitaci.

Hynek Skůra

V létě 2014 Hynečkovu rod­inu postih­la trag­ická neho­da. Syn utr­pěl úraz v bazénu, který byl nato­lik vážný, že musel být v kri­t­ick­ém stavu letecky přepraven do FN v Motole. Doš­lo k poškození mozku v důsled­ku doby strávené pod vodou. Stav byl hod­ncoen lékaři jako vel­mi kri­t­ický. Ke zlepšení pohy­bové aktiv­i­ty jsou potřeb­né nejen poby­ty v lázních, ale i různé zdravot­nické pomůcky a kaž­do­den­ní vel­mi nák­lad­né cvičení a reha­bil­i­tace. K návratu do plno­hod­not­ného života […]

Elenka Szymanská

Nar­o­di­la se jako zdravé dítě. V osmi měsících přišel epileptický zách­vat a od této chvíle se zcela zas­tavil Elenčin vývoj. Má těžké pohy­bové postižení, kdy není schop­na samostat­ného pohy­bu, a pro­to je odkázá­na na trval­ou péči rodiny.

Dominik Burda

Nar­o­dil se jako zdravé dítě. Když bylo Dominikovi 10 měsíců, utr­pěl vážný úraz. Kvůli kom­p­likacím, které násle­dovaly, musel v Německu pod­stoupit čtyřná­sob­nou trans­plantaci jater. Během 3. a 4. trans­plan­tace byl Dominikův stav vel­mi kri­t­ický a lékaři jej museli něko­likrát resus­ci­to­vat. To zanecha­lo na malém tělíčku trvalé následky.Po trans­plan­tacích zůstal Dominik upoutaný na lůžko.